Giải thưởng
...
Nút Vàng trên kênh Youtube
về tiếng Anh
...
Top 10 Thương hiệu Vàng
năm 2021
...
Top 10 Thương hiệu mạnh
ASEAN 2023
...
Nút Bạc trên kênh Youtube
về tiếng Anh
...
TOP 20 Thương hiệu nổi
tiếng đất Việt 2022
...
Giải thưởng hàng Việt tốt,
Chất lượng hoàn hảo năm 2016
Đối tác đồng hành